คณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 

 

                                                                                 คณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
                                           สมัยที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

                  

 ๑.  พันเอก(พิเศษ)บุญชู  ศรีเคลือบ                            นายก

 ๒.  นายบุญเลิศ  โสภา                                           อุปนายกคนที่ ๑

 ๓.  นายประพันธ์  ว่องไว                                        อุปนายกคนที่ ๒

 ๔.  นายวิชัย  ธรรมเจริญ                                        อุปนายกคนที่ ๓

 ๕.  นายสังเวียร  เมธานุรักษ์                                    อุปนายกคนที่ ๔

 ๖.  นายคล่อง  กล่อมเกลี้ยง                                     กรรมการและเลขาธิการ

 ๗.  นายจำนงค์  น่วมอิ่ม                                         กรรมการและนายทะเบียน

 ๘.  นายประดิษฐ์  ยาหอม                                       กรรมการและเหรัญญิก

 ๙.  นายทองสุข  วรชิตชัย                                        กรรมการและปฏิคม

๑๐. นายมงคล  ทองชัย                                           กรรมการและประชาสัมพันธ์

๑๑. นายสุทธิพงษ์  ศรีวิชัย                                       กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

๑๒. นายซุย  กำลังงาม                                            กรรมการและสาราณียกร

                        ๑๓. นายฉลอง  ช่วยธานี                                         กรรมการนิติการ
                        ๑๔. นายไสว  เธียทิวากร                                         กรรมการและกิจกรรมและนิทรรศการ

                        ๑๕. นายสุจินต์  แก้วบัว                                          กรรมการและสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์

                        ๑๖. พันเอกวิสิทธิ์  วิไลวงศ์                                      กรรมการและศาสนกิจ

                        ๑๗. นายประภาส  แก้วสวรรค์                                  กรรมการและวิชาการ

                        ๑๘. นายพีระพรหม  ฐิติวร                                       กรรมการและสวัสดิการ

                        ๑๙. พันเอก เสน่ห์  เขียวมณี                                     กรรมการและเผยแผ่ธรรม

                        ๒๐. พันเอก รณชัย  ไวยศรีแสง                                  กรรมการและวัฒนธรรมประเพณี

                        ๒๑. นายดวงแก้ว  ธรรมศิริ                                      กรรมการและวิเคราะห์และประเมินผล
                        ๒๒. นายสวัสดิ์  เชียงกา                                          กรรมการและประสานงาน
                        ๒๓. นายสมพล  ชัยภักดี                                          กรรมการและบรรณรักษ์

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเปรียญธรรมฯ

 พ.ท.ผศ.สมชาย  ภูมีภักดี                                                       หัวหน้าสำนักงาน
แม่ชีจันทร์ทิพย์  ศรีวงษ์                                                         เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

 

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมัยที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

 

นายกกิตติมศักดิ์

                           

                                             นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์     พลตรีชัยนาจ  ญาติฉิมพลี      นายโชค  ไกรเทพ

 

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

    

                                         ศจ.พิเศษ จำนง ทองประเสริฐ รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกสร  ผศ.ดร.สังวร  พรหมเสน พันเอก(พิเศษ)ต่อพรต เจนการ

 

คณะที่ปรึกษาและผู้อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์

                       

                                           พลเอก ดร.ธงชัย  เกื้อสกุล            ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์
                                              นายพนม  ศรศิลป์                         รองประธานที่ปรึกษาฯ          
                                              นายจิ้ง  พิพัฒน์เวช                        รองประธานที่ปรึกษาฯ                              
                                              นายชัยพร  กุมุทพงษ์พานิช              รองประธานที่ปรึกษาฯ                                       
                                              นายอนันต์  ธิติโรจนะวัฒน์               รองประธานที่ปรึกษาฯ 
                                              นางตุ๊กตา  แซ่เอี๊ยบ                        รองประธานที่ปรึกษาฯ

 

 

 

Visitors: 7,508