อดีตกรรมการมูลนิธิและเปรียญธรรมฯ


รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
    ตั้งแต่อดีต  -  ปัจจุบัน

     ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๒๐

            

 

                                                         ๑.  นายสุพจน์                    วิสุทธิกันต์               ประธานกรรมการ

                                                         ๒.  นายกำลาภ                   ชำนาญศรีเพ็ชร          รองประธานกรรมการ

                                                         ๓.  นายวศิน                       อินทสระ                  กรรมการ

                                                         ๔.  นายนิพนธ์                    เสนาพิทักษ์                กรรมการ

                                                         ๕.  นายสมพร                     แสงชัย                     กรรมการ      

                                                         ๖.  นายสมาน                     กาญจนผลิน               กรรมการ                          
                                                        ๗.  นายสังเวียน                   ภู่ระหงษ์                   กรรมการ
                                                        ๘.  นายประสิทธ                  กิตติสิทโธ                  กรรมการ
                                                        ๙.  นายเจริญ                      จุฑางกูร                    กรรมการและเหรัญญิก
                                                       ๑๐. นายสุพุฒิ                       สุขเย็น                     กรรมการและเลขานุการ

            

                                          

                                  รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

       

        ณ วันที่ ๒๐ มี.ค ๒๕๔๑- ๒๐ มี.ค. ๒๕๔๒

                    

 

                                                        ๑.  นายจำรัส                   ดวงธิสาร          ประธานกรรมการ

                                                        ๒.  นายสิริ                      กลิ่นเกสร          รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

                                                        ๓.  นายสุวัฒน์                  กำลังหาญ         กรรมการและเลขานุการ

                                                        ๔.  นายสุพจน์                  สุโรจน์             กรรมการ

                                                        ๕.  พ.ต.ท.มนตรี               เหมือนวงษ์ญาติ  กรรมการ

                                                         ๖. นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์         กรรมการ                    
                                                         ๗. นายไพรัช                   เจริญศิลป์         กรรมการ
                                                         ๘.  นายกำธร                   ทีฆกุล              กรรมการ
                                                         ๙.  นายบำรุง                   จันทร์เชื้อ          กรรมการ
                                                        ๑๐. น.อ.ธัญนพ                  ผิวเผือก ร.น.      กรรมการ
                                                        ๑๑. นายวิจิตร                    สมบัติบริบูรณ์    กรรมการ

 

 

 

                        รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ณ วันที่ ๒๙ ก.ค ๒๕๔๓


 

                ๑.  นายจำรัส                   ดวงธิสาร          ประธานกรรมการ

                ๒.  นายสิริ                      กลิ่นเกสร          รองประธานคนที่ ๑

                ๓.  นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์         รองประธานคนที่ ๒

                ๔. นายสุพจน์                  สุโรจน์             กรรมการและเลขานุการ

                ๕.  นายไพรัช                   เจริญศิลป์         กรรมการ

                ๖. น.อ.ธัญนพ                  ผิวเผือก ร.น.      กรรมการ                    
                ๗. พ.ต.ท.มนตรี               เหมือนวงษ์ญาติ  กรรมการ
                ๘.  นายกำธร                   ทีฆกุล              กรรมการ
                ๙.  พ.อ. (พ)ฉลอง              ปรีดาบุญ          กรรมการ
             ๑๐.  นายประวิทย์               จำปาทอง         กรรมการ
             ๑๑.  นางอนุพัชน์                ชำนาญศรีเพ็ชร์  กรรมการ
             ๑๒.  นายบำรุง                   จันทร์เชื้อ          กรรมการและเหรัญญิก
             ๑๓.  นายสุวัฒน์                  กำลังหาญ         กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

                          รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ณ วันที่ ๒๙ ก.ค ๒๕๔๔


 

                ๑.  นายจำรัส                   ดวงธิสาร          ประธานกรรมการ

                ๒.  นายสิริ                      กลิ่นเกสร          รองประธานคนที่ ๑

                ๓.  นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์         รองประธานคนที่ ๒

                ๔. นายสุพจน์                  สุโรจน์             กรรมการและเลขานุการ

                ๕.  นายไพรัช                   เจริญศิลป์         กรรมการ

                ๖. น.อ.ธัญนพ                  ผิวเผือก ร.น.      กรรมการ                    
                ๗. พ.ต.ท.มนตรี               เหมือนวงษ์ญาติ  กรรมการ
                ๘.  นายกำธร                   ทีฆกุล              กรรมการ
                ๙.  พ.อ. (พ) ฉลอง            ปรีดาบุญ          กรรมการ
             ๑๐.  นายประวิทย์               จำปาทอง         กรรมการ
             ๑๑.  นางอนุพัชน์                ชำนาญศรีเพ็ชร์  กรรมการ
             ๑๒.  นายบำรุง                   จันทร์เชื้อ          กรรมการและเหรัญญิก
             ๑๓.  นายสุวัฒน์                  กำลังหาญ         กรรมการและเลขานุการ

 

  

                        รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ณ วันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๔๕

 

                ๑.  นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์         ประธานกรรมการ

                ๒.  นายสุพจน์                  สุโรจน์             รองประธานคนที่ ๑

                ๓.  น.อ.ธัญนพ                  ผิวเผือก ร.น.      รองประธานคนที่ ๒

                ๔. นายกำธร                     ทีฆกุล              กรรมการและเลขานุการ

                ๕.  พ.อ. (พ)ฉลอง              ปรีดาบุญ          กรรมการ

                ๖.  นายประวิทย์               จำปาทอง         กรรมการ                    
                ๗. นางอนุพัชน์                ชำนาญศรีเพ็ชร์  กรรมการ
                ๘.  นางทองย้อย                ดวงธิสาร          กรรมการ
                ๙.  นายคะเน็ต                 ผดุงชีวิต           กรรมการ
             ๑๐.  นางการะเกด               แทนกิจการกุล    กรรมการ
             ๑๑.  นายบำรุง                   จันทร์เชื้อ          กรรมการและเหรัญญิก
             ๑๒.  นายสุนทร                  การบรรจง        กรรมการและเลขานุการ
                

 


 

 

                                                        

 

                                                         รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

                                       ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘

                       ๑.                            นายสุพจน์                    วิสุทธิกันต์        ประธานกรรมการ

                      ๒.                            พ.อ.(พิเศษ) ไชยนาจ        ญาติฉิมพลี       รองประธานและเหรัญญิก

                      ๓.                            พันตรี ประชา                ธรรมโชติ         รองประธานกรรมการ

                      ๔.                            พ.อ.(พิเศษ) ฉลอง           ปรีดาบุญ         กรรมการ

                      ๕.                            นายกำธร                      ทีฆกุล   กรรมการ      

                      ๖.                            นายประวิทย์                 จำปาทอง        กรรมการ                          
                ๗. นางอนุพัชน์                ชำนาญศรีเพ็ชร              กรรมการ
                ๘.  นางทองย้อย                ดวงธิสาร                      กรรมการ

                 ๙.  นายคะเน็ต                 ผดุงชีวิต                       กรรมการ
            ๑๐.   นางการะเกด               แทนกิจการกุล                กรรมการ

            ๑๑.   นายสุนทร                  สวนอนันตภูมิ                 กรรมการ                           
            ๑๒.   นายสุนทร                  การบรรจง                    กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙

 

 

 

                      ๑.                            นายสุพจน์                    วิสุทธิกันต์        ประธานกรรมการ

                      ๒.                            พ.อ.(พิเศษ) ไชยนาจ        ญาติฉิมพลี       รองประธานและเหรัญญิก

                      ๓.                            พันตรี ประชา                ธรรมโชติ         รองประธานกรรมการ

                      ๔.                            พ.อ.(พิเศษ) ฉลอง           ปรีดาบุญ         กรรมการ

                      ๕.                            นายกำธร                      ทีฆกุล   กรรมการ      

                      ๖.                            นายประวิทย์                 จำปาทอง        กรรมการ                          
                ๗. นางอนุพัชน์                ชำนาญศรีเพ็ชร              กรรมการ
                ๘.  นางทองย้อย                ดวงธิสาร                      กรรมการ

                      ๙.                            นายคะเน็ต                    ผดุงชีวิต กรรมการ
             ๑๐. นางการะเกด               แทนกิจการกุล                กรรมการ

             ๑๑. นายสุนทร                  สวนอนันตภูมิ                 กรรมการ                           
             ๑๒. นายสุนทร                  การบรรจง                    กรรมการ
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

 

 

 

                      ๑.                            นายสุพจน์                    วิสุทธิกันต์        ประธานกรรมการ

                      ๒.                            นายกำลาภ                   ชำนาญศรีเพ็ชร รองประธานและกรรมการ

                      ๓.                            นายสมบัติ                     ศีลสาร  รองประธานกรรมการ

                      ๔.                            นายกำธร                      ทีฆกุล   กรรมการ

                      ๕.                            นางอนุพัชน์                   ชำนาญศรีเพ็ชร กรรมการ      

                      ๖.                            นางการะเกด                 แทนกิจการกุล  กรรมการ                          
                ๗. นางพิสมัย                  บุณยเกียรติ                   กรรมการ
                ๘.  นางสุพรรณหงส์           โคลงฉันท์                      กรรมการ
                ๙.  พันเอก บุญชู               ศรีเคลือบ                      กรรมการ
            ๑๐.   นายสมบูรณ์                ไอยรางกูร                     กรรมการ

            ๑๑.   นายจิตต์                    หมวดสง                       กรรมการ                           
            ๑๒.   นายสุนทร                  สวนอนันตภูมิ                 กรรมการ       
            ๑๓.   นายธีรวุฒิ                  สาระกิจ                       กรรมการและเหรัญญิก

            ๑๔.   นายสุนทร                  การบรรจง                    กรรมการและเลขาธิการ

หมายเหตุ     กรรมการลำดับที่ ๒, ๓, ๗ –๑๑, ๑๓ ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมและได้รับการแต่งตั้ง                 ใหม่แทนกรรมการเดิมที่ขอลาออก

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑

 

 

 

                      ๑.                            นายสุพจน์                    วิสุทธิกันต์        ประธานกรรมการ

                      ๒.                            นายสมบัติ                     ศีลสาร  รองประธานและกรรมการ

                      ๓.                            นายณัฐธนนท์                ชำนาญศรีสินเพชร       รองประธานกรรมการ

                      ๔.                            นายสมบุญ                    ดวงสโมสร       รองประธานกรรมการ

                      ๕.                            นายกำธร                      ทีฆกุล   กรรมการ      

                ๖. นางภิญญดาพัชญ์          ชำนาญศรีสินเพชร          กรรมการ                           
                ๗. การะเกด                    แทนกิจการกุล                กรรมการ
                ๘.  นางพิสมัย                  บุณยเกียรติ                   กรรมการ
                ๙.  นางสุพรรณหงส์           โคลงฉันท์                      กรรมการ
            ๑๐.   พันเอก บุญชู               ศรีเคลือบ                      กรรมการ

            ๑๑.   นายสมบูรณ์                ไอยรางกูร                     กรรมการ                           
            ๑๒.   นายสุนทร                  สวนอนันตภูมิ                 กรรมการ       
            ๑๓.   นายธีรวุฒิ                  สาระกิจ                       กรรมการและเหรัญญิก

            ๑๔.   นายสุนทร                  การบรรจง                    กรรมการและเลขาธิการ

หมายเหตุ        ลำดับที่ ๔ ได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการเดิมที่ขอลาออก

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

 

 

 

                      ๑.                            นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์          ประธานกรรมการ

                      ๒.                            นายณัฐธนนท์              ชำนาญศรีสินเพชร         รองประธานและกรรมการ

                      ๓.                            นายสมบัติ                  ศีลสาร     รองประธานกรรมการ

                      ๔.                            นายสมบุญ                  ดวงสโมสร          รองประธานกรรมการ

                      ๕.                            นางภิญญดาพัชญ์          ชำนาญศรีสินเพชร         กรรมการ      

                ๖. นางสุพรรณหงส์           โคลงฉันท์                   กรรมการ                    
                ๗. นายสมบูรณ์                ไอยรางกูร          &nb

Visitors: 51,934