อดีตกรรมการมูลนิธิและเปรียญธรรมฯ

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                            รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๒๐ มี.ค ๒๕๒๘- ๒๐ มี.ค. ๒๕๓๐

 

                ๑.  นายจำรัส                   ดวงธิสาร          ประธานกรรมการ

                ๒.  นายสิริ                      กลิ่นเกสร          รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

                ๓.  นายสุวัฒน์                  กำลังหาญ         กรรมการและเลขานุการ

                ๔. นายสุพจน์                   สุโรจน์             กรรมการ

                ๕.  พ.ต.ท.มนตรี                เหมือนวงษ์ญาติ  กรรมการ

                ๖. นายสุพจน์                   วิสุทธิกันต์         กรรมการ                    
                ๗. นายไพรัช                    เจริญศิลป์         กรรมการ
                ๘.  นายกำธร                   ทีฆกุล              กรรมการ
                ๙.  นายบำรุง                   จันทร์เชื้อ          กรรมการ
               ๑๐. น.อ.ธัญนพ                 ผิวเผือก ร.น.      กรรมการ
               ๑๑. นายวิจิตร                   สมบัติบริบูรณ์    กรรมการ

 

                     รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ณ วันที่ ๒๙ ก.ค ๒๕๓๑ - ๒๕๓๙

 

               ๑.  นายจำรัส                   ดวงธิสาร          ประธานกรรมการ

               ๒.  นายสิริ                      กลิ่นเกสร          รองประธานคนที่ ๑

               ๓.  นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์         รองประธานคนที่ ๒

               ๔.  นายสุพจน์                   สุโรจน์              กรรมการและเลขานุการ

               ๕.  นายไพรัช                    เจริญศิลป์          กรรมการ

               ๖.  น.อ.ธัญนพ                   ผิวเผือก ร.น.      กรรมการ                    
               ๗.  พ.ต.ท.มนตรี                เหมือนวงษ์ญาติ    กรรมการ
               ๘.  นายกำธร                   ทีฆกุล                กรรมการ
               ๙.  พ.อ. (พ)ฉลอง              ปรีดาบุญ            กรรมการ
             ๑๐.  นายประวิทย์               จำปาทอง            กรรมการ
             ๑๑.  นางอนุพัชน์                ชำนาญศรีเพ็ชร์     กรรมการ
             ๑๒.  นายบำรุง                   จันทร์เชื้อ            กรรมการและเหรัญญิก
             ๑๓.  นายสุวัฒน์                  กำลังหาญ           กรรมการและเลขานุการ

 

                     รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ณ วันที่ ๒๙ ก.ค ๒๕๔๔     

 

                ๑.  นายจำรัส                   ดวงธิสาร          ประธานกรรมการ

                ๒.  นายสิริ                      กลิ่นเกสร          รองประธานคนที่ ๑

                ๓.  นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์         รองประธานคนที่ ๒

                ๔. นายสุพจน์                   สุโรจน์              กรรมการและเลขานุการ

                ๕.  นายไพรัช                   เจริญศิลป์          กรรมการ

                ๖.  น.อ.ธัญนพ                  ผิวเผือก ร.น.      กรรมการ                    
                ๗.  พ.ต.ท.มนตรี                เหมือนวงษ์ญาติ  กรรมการ
                ๘.  นายกำธร                    ทีฆกุล              กรรมการ
                ๙.  พ.อ. (พ)ฉลอง              ปรีดาบุญ           กรรมการ
               ๑๐. นายประวิทย์                จำปาทอง          กรรมการ
               ๑๑. นางอนุพัชน์                 ชำนาญศรีเพ็ชร์   กรรมการ
               ๑๒. นายบำรุง                    จันทร์เชื้อ          กรรมการและเหรัญญิก
               ๑๓. นายสุวัฒน์                   กำลังหาญ         กรรมการและเลขานุการ
 

 

                         รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ณ วันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๔๕

 

                ๑.  นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์          ประธานกรรมการ

                ๒.  นายสุพจน์                  สุโรจน์              รองประธานคนที่ ๑

                ๓.  น.อ.ธัญนพ                  ผิวเผือก ร.น.      รองประธานคนที่ ๒

                ๔. นายกำธร                    ทีฆกุล               กรรมการและเลขานุการ

                ๕.  พ.อ. (พ)ฉลอง              ปรีดาบุญ           กรรมการ

                ๖.  นายประวิทย์               จำปาทอง           กรรมการ                    
                ๗. นางอนุพัชน์                 ชำนาญศรีเพ็ชร์    กรรมการ
                ๘.  นางทองย้อย                ดวงธิสาร           กรรมการ
                ๙.  นายคะเน็ต                  ผดุงชีวิต            กรรมการ
               ๑๐. นางการะเกด                แทนกิจการกุล    กรรมการ
               ๑๑. นายบำรุง                    จันทร์เชื้อ          กรรมการและเหรัญญิก
               ๑๒. นายสุนทร                   การบรรจง         กรรมการและเลขานุการ

 

                           รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ                 

                                  ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘


 

                 ๑. นายสุพจน์                    วิสุทธิกันต์              ประธานกรรมการ

                 ๒. พ.อ.(พิเศษ) ไชยนาจ        ญาติฉิมพลี             รองประธานและเหรัญญิก

                 ๓. พันตรี ประชา                ธรรมโชติ               รองประธานกรรมการ

                 ๔. พ.อ.(พิเศษ) ฉลอง           ปรีดาบุญ               กรรมการ

                 ๕. นายกำธร                     ทีฆกุล                   กรรมการ      

                 ๖. นายประวิทย์                 จำปาทอง               กรรมการ                          
                ๗. นางอนุพัชน์                  ชำนาญศรีเพ็ชร        กรรมการ
                ๘.  นางทองย้อย                ดวงธิสาร                กรรมการ

                 ๙.  นายคะเน็ต                  ผดุงชีวิต                 กรรมการ
              ๑๐.  นางการะเกด               แทนกิจการกุล          กรรมการ

              ๑๑.  นายสุนทร                  สวนอนันตภูมิ            กรรมการ                           
              ๑๒.  นายสุนทร                  การบรรจง                กรรมการ 

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙ 

 

 

                ๑.  นายสุพจน์                    วิสุทธิกันต์               ประธานกรรมการ

                ๒.  พ.อ.(พิเศษ) ไชยนาจ        ญาติฉิมพลี               รองประธานและเหรัญญิก

                ๓.  พันตรี ประชา                ธรรมโชติ                 รองประธานกรรมการ

                ๔.  พ.อ.(พิเศษ) ฉลอง           ปรีดาบุญ                  กรรมการ

                ๕.  นายกำธร                      ทีฆกุล                     กรรมการ      

               ๖.  นายประวิทย์                   จำปาทอง                 กรรมการ                          
              ๗.  นางอนุพัชน์                    ชำนาญศรีเพ็ชร           กรรมการ
              ๘.  นางทองย้อย                   ดวงธิสาร                   กรรมการ

               ๙.  นายคะเน็ต                     ผดุงชีวิต                    กรรมการ
             ๑๐. นางการะเกด                   แทนกิจการกุล            กรรมการ

             ๑๑. นายสุนทร                      สวนอนันตภูมิ             กรรมการ                           
             ๑๒. นายสุนทร                      การบรรจง                 กรรมการ
 

 

                           รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

 

 

                 ๑.  นายสุพจน์                    วิสุทธิกันต์                  ประธานกรรมการ

                 ๒.  นายกำลาภ                   ชำนาญศรีเพ็ชร            รองประธานและกรรมการ

                 ๓.  นายสมบัติ                    ศีลสาร                      รองประธานกรรมการ

                 ๔.  นายกำธร                     ทีฆกุล                        กรรมการ

                 ๕.  นางอนุพัชน์                  ชำนาญศรีเพ็ชร             กรรมการ      

                 ๖.  นางการะเกด                แทนกิจการกุล               กรรมการ                          
                ๗.  นางพิสมัย                    บุณยเกียรติ                  กรรมการ
                ๘.  นางสุพรรณหงส์             โคลงฉันท์                    กรรมการ
                ๙.  พันเอก บุญชู                ศรีเคลือบ                     กรรมการ
              ๑๐.  นายสมบูรณ์                 ไอยรางกูร                    กรรมการ

              ๑๑.  นายจิตต์                      หมวดสง                     กรรมการ                           
              ๑๒.  นายสุนทร                    สวนอนันตภูมิ               กรรมการ       
              ๑๓.  นายธีรวุฒิ                    สาระกิจ                      กรรมการและเหรัญญิก

              ๑๔.  นายสุนทร                    การบรรจง                   กรรมการและเลขาธิการ

    หมายเหตุ     กรรมการลำดับที่ ๒, ๓, ๗ –๑๑, ๑๓ ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมและได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการเดิมที่ขอลาออก

 

                          รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 

                 ๑. นายสุพจน์                 วิสุทธิกันต์                    ประธานกรรมการ

                 ๒. นายสมบัติ                  ศีลสาร                        รองประธานและกรรมการ

                 ๓. นายณัฐธนนท์              ชำนาญศรีสินเพชร          รองประธานกรรมการ

                 ๔. นายสมบุญ                  ดวงสโมสร                    รองประธานกรรมการ

                 ๕. นายกำธร                    ทีฆกุล                          กรรมการ      

                ๖. นางภิญญดาพัชญ์          ชำนาญศรีสินเพชร           กรรมการ                           
                ๗. การะเกด                    แทนกิจการกุล                กรรมการ
                ๘.  นางพิสมัย                  บุณยเกียรติ                    กรรมการ
                ๙.  นางสุพรรณหงส์           โคลงฉันท์                      กรรมการ
              ๑๐.  พันเอก บุญชู               ศรีเคลือบ                      กรรมการ

              ๑๑.  นายสมบูรณ์                ไอยรางกูร                     กรรมการ                           
              ๑๒.  นายสุนทร                  สวนอนันตภูมิ                 กรรมการ       
              ๑๓.  นายธีรวุฒิ                  สาระกิจ                        กรรมการและเหรัญญิก

              ๑๔.  นายสุนทร                  การบรรจง                     กรรมการและเลขาธิการ

        หมายเหตุ        ลำดับที่ ๔ ได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการเดิมที่ขอลาออก

 

 

                                                  

                                                                         คณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๑๖  (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒)

                             ๑. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                       ประธานกรรมการ                                  
                       ๒. นายณัฐธนนท์   ชำนาญศรีสินเพชร        รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
                       ๓. นายสมบัติ ศีลสาร                            รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
                   
                       ๔. ดร.สมบุญ   ดวงสโมสร                      รองประธานกรรมการ คนที่ ๓
                      ๕. นายสุนทร   การบรรจง                       กรรมการและเลขาธิการ
                      ๖. ดร.ถิรเดช  เพชรกุล                            กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ                   
                      ๗. นายธีรวุฒิ   สาระกิจ                           กรรมการและเหรัญญิก                     
                      ๘. รศ.ดร. ภิรมย์   จั่นถาวร                       กรรมการ
                                                       
                      ๙. นางภิญญดาพัชญ์  ชำนาญศรีสินเพชร       กรรมการ                   
                   
                    ๑๐. ดร.รัชนี   ชังชู                                   กรรมการ
                    ๑๑. นางสุพรรณหงส์  โคลงฉันท์                   กรรมการ                         
                   
                    ๑๒. พันเอก (พิเศษ) บุญชู  ศรีเคลือบ             กรรมการ                   
                    ๑๓. นายสมบูรณ์   ไอยรางกูร                      กรรมการ                                   
         
                    ๑๔. นายบุญจิระ   บุญปัญญา                      กรรมการ                                   
                    ๑๕. ดร.สำเนียง   เมืองนิล                          กรรมการ

 

                        รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

               ๑.  นายสมบัติ                  ศีลสาร                  ประธานกรรมการ

                ๒. พันเอก ไชยนาจ           ญาติฉิมพลี              รองประธานและกรรมการ

                ๓. นายสมบูรณ์                ไอยรางกูร              รองประธานกรรมการ

                ๔. นายบุญจิระ                บุญปัญญา              รองประธานกรรมการ

                ๕. พันเอก บุญชู               ศรีเคลือบ                กรรมการ      
               ๖. นายสำเนียง                เมืองนิล                  กรรมการ

                ๗. นางสาวปราศรัย           ประวัติรุ่งเรือง           กรรมการ

                ๘.  นายทองสุข                 รชิตชัย                 กรรมการและเหรัญญิก   
               ๙.  นายสุนทร                  การบรรจง               กรรมการและเลขาธิการ

 

   หมายเหตุ   ลำดับที่ ๑, ๓ ได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
                ลำดับที่ ๒, ๗ – ๘  ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 

 

                         รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓-๒๕๕๖

                     

                 ๑.  นายสมบัติ                  ศีลสาร                       ประธานกรรมการ

                 ๒.  พันเอก ไชยนาจ           ญาติฉิมพลี                  รองประธานและกรรมการ

                 ๓.  นายสมบูรณ์                ไอยรางกูร                  รองประธานกรรมการ

                 ๔.  นายสุนทร                  การบรรจง                   รองประธานกรรมการ

                 ๕.  พันเอก บุญชู               ศรีเคลือบ                     กรรมการ      
                ๖. นางสาวปราศรัย            ประวัติรุ่งเรือง                 กรรมการ

                 ๗. นายสุปรีดิ์                   วงศ์ดีพร้อม                    กรรมการ

                 ๘. นายปรีชา                    ดุริยะสาย                       กรรมการ                                       
               ๙.  นายประพันธ์               ว่องไว                           กรรมการและเลขาธิการ

             ๑๐.  พลตำรวจตรี อังกูร        อาทรไผท                       กรรมการและเหรัญญิก
             ๑๑.  นายทองสุข                 วรชิตชัย                         กรรมการและเลขานุการ

 

                            รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖-๒๕๕๙

 

             ๑.  นายสมบัติ                ศีลสาร                         ประธานกรรมการ

             ๒.  นายปรีชา                 ดุริยะสาย                      รองประธานและกรรมการ คนที่ ๑

             ๓.  นางธารทิพย์              สุพันธุ์วณิช                     รองประธานกรรมการ      คนที่ ๒

             ๔.  นายสุนทร                การบรรจง                       รองประธานกรรมการ      คนที่ ๓

             ๕.  นายสุปรีดิ์                วงศ์ดีพร้อม                      รองประธานกรรมการ      คนที่ ๔  
            ๖.  พันเอก บุญชู             ศรีเคลือบ                        กรรมการ

             ๗.  นายทองสุข               วรชิตชัย                          กรรมการ

           ๘.  นางภิญญดาพัชญ์         ชำนาญศรีสินเพชร              กรรมการ                                                    
          ๙.   ดร.สมภพ                  ระงับทุกข์                         กรรมการ
    
         ๑๐. นางสาวสิทธิณี              กิตติสิทโธ                        กรรมการ
         ๑๑. นายสวัสดิ์                    เชียงกา                           กรรมการ

         ๑๒. พลโทหญิง คนึงนิจ          พึ่งแย้ม                           กรรมการและเหรัญญิก    
         ๑๓.  นายประพันธ์                 ว่องไว                             กรรมการและเลขานุการ                              รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐-๒๕๖๒

 

             ๑.  นายสมบัติ                ศีลสาร                         ประธานกรรมการ

             ๒.  นายปรีชา                 ดุริยะสาย                      รองประธานและกรรมการ 

             ๓.  นางธารทิพย์              สุพันธุ์วณิช                     รองประธานกรรมการ      

             ๔.  พันเอก บุญชู              ศรีเคลือบ                      รองประธานกรรมการ      

             ๕.  ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์     วงศ์ดีพร้อม                    รองประธานกรรมการ        
            ๖.  นายประพันธ์              ว่องไว                           
รองประธานกรรมการ 

             ๗.  ดร.สมภพ                  ระงับทุกข์                       กรรมการ

           ๘.  นายสวัสดิ์                   เชียงกา                          กรรมการ                                                     
          ๙.   นายประเวศ                 เพียรธรรม                      กรรมการ 
     
         ๑๐.  นางบุญสม                   แสงทับสอน                    กรรมการ 
         ๑๑.  นายสวรรค์                   แสงบัลลังค์                    กรรมการ

         ๑๒. นายสำรวย                    นักการเรียน                    กรรมการ   
         ๑๓.  พลโทหญิง คนึงนิจ          พึ่งแย้ม                          
กรรมการและเหรัญญิก
         
๑๔.  พันเอกเสน่ห์                 เขียวมณี                         กรรมการและเลขานุการ   

                         อดีตคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมฯ (ชั่วคราว)
(พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘)

 

  


 ๑.  นายประสิทธ  กิตติสิทโธ                          นายก

 ๒.  นายมนัส   พวงลำเจียก                           อุปนายก

 ๓.  นายสุพจน์  สุโรจน์                                 อุปนายก

 ๔.  นายอานนท์  ท้าวขุนราชา                        เลขาธิการ

 ๕.  นายสนั่น ไชยานุกุล                                นายทะเบียน

 ๖.  นายบุญนิธิ  บุญญนิธิ                              เหรัญญิก

 ๗.  นายอรรนพ  ประสานทอง                       ปฏิคม

 ๘.  นายปรีชา  ทิพยเนตร                             ประชาสัมพันธ์

 ๙.  นายปรีชา  ชุ่มใจ                                   วิเทศสัมพันธ์

๑๐. นายจำรัส  ดวงธิสาร                               สาราณียกร

๑๑. นายบุญธรรม  เอี่ยมสมบูรณ์                      บรรณารักษ์

๑๒. นายสังเวียร  มีเผ่าพงษ์                             กรรมการ

                        ๑๓. นายมณี  สามงามยา                               กรรมการ
                        ๑๔. นายเยื้อน  มหาปัญญาวงศ์                        กรรมการ

                        ๑๕. พ.ท.สุพจน์  โพธิสว่าง                              กรรมการ

                        ๑๖. นายสุพุฒิ  สุขเย็น                                   กรรมการ

                        ๑๗. นายสำรวย  สารัตถ์                                  กรรมการ

                        ๑๘. นายวศิน  อินทสระ                                  กรรมการ

                        ๑๙. นายบรรดร  แก้วดี                                   กรรมการ

                        ๒๐. นายธรรมา  อารีราษฎร์                             กรรมการ

                        ๒๑. นายอรุณ  แสงกล้า                                   กรรมการ

 

  

                          รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐) 

 

 

 ๑.  นายประสิทธ  กิตติสิทโธ                         นายก

 ๒.  นายจำรัส  ดวงธิสาร                              อุปนายก

 ๓.  นายมนัส   พวงลำเจียก                          อุปนายก

 ๔.  นายอานนท์  ท้าวขุนราชา                       เลขาธิการ

 ๕.  นายคำคูณ  เนาพกาพรหม                      นายทะเบียน

 ๖.  นายมณี  สามงามยา                             เหรัญญิก

 ๗.  นายประเทือง  ไตรทิพย์                         สาราณียกร

 ๘.  นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                           นิติกร

 ๙.  น.พ.โอชา  อรรถเวที                              สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์

                        ๑๐. พ.ท.สุพจน์  โพธิสว่าง                             ประชาสัมพันธ์                   
                        ๑๑. นายปรีชา  ชุ่มใจ                                   วิเทศสัมพันธ์

                        ๑๒. พ.ต.ต.มนตรี  เหมือนวงษ์ญาติ                   ปฏิคม

                        ๑๓. นายธัมมา  อารีราษฎร์                            ศาสนกิจ
                        ๑๔. นายสิริ  กลิ่นเกสร                                 บรรณารักษ์

                        ๑๕. นายสุพุฒิ  สุขเย็น                                  สวัสดิการ

                        ๑๖. นายนิพนธ์  เสนาพิทักษ์                           แนะแนวการศึกษา

                        ๑๗. นายสังเวียร  มีเผ่าพงษ์                            กรรมการ

                        ๑๘. นายปรีชา  ทิพยเนตร                              กรรมการ

                        ๑๙. นายอรุณ  แสงกล้า                                 กรรมการ

                        ๒๐. นายวศิน  อินทสระ                                 กรรมการ

                        ๒๑. นายบรรดร  แก้วดี                                  กรรมการ

                      

 

                         รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒)

 

 

 ๑. นายจำรัส  ดวงธิสาร                                        นายก

 ๒. นายอานนท์  ท้าวขุนราชา                                  อุปนายก

 ๓. นายประเทือง  ไตรทิพย์                                     อุปนายก

 ๔. นายสุพุฒิ  สุขเย็น                                            เลขาธิการ

 ๕. น.ส.ปราณี  เทพสำราญ                                     เหรัญญิก

 ๖. นายทรัพย์  ประกอบสุข                                     นายทะเบียน

 ๗. นายศรีธวัช  ไชยธวัช                                         ปฏิคม

 ๘. น.ส.จริยา  สุวรรณานนท์                                    ประชาสัมพันธ์

 ๙. นายปรีชา  ชุ่มใจ                                              วิเทศสัมพันธ์

                        ๑๐. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                      สาราณียกร                       
                        ๑๑. นายคำคูณ  เนาพกาพรหม                                 แนะแนวการศึกษา              
                        ๑๒. นายสิริ  กลิ่นเกสร                                           สวัสดิการ

                        ๑๓. นายจรวย  หนูคง                                            นิติกร                              
                        ๑๔. ดร.สังวร  พรหมเสน                                         บรรณารักษ์

                        ๑๕. พ.ต.ท.มนตรี  เหมือนวงษ์ญาติ                             สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์

                        ๑๖. นายไพรัช  เจริญศิลป์                                       ศาสนกิจ      


                           รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔)
 

 

 ๑. นายประเทือง  ไตรทิพย์                                    นายก

 ๒. นายสิริ  กลิ่นเกสร                                          อุปนายก

 ๓. นายอานนท์  ท้าวขุนราชา                                 อุปนายก

 ๔. นายทรัพย์  ประกอบสุข                                    เลขาธิการ

 ๕. น.ส.ละเอียด  หงส์หทัย                                     เหรัญญิก

 ๖. นายคำคูณ  เนาพกาพรหม                                 นายทะเบียน

 ๗. นายศรีธวัช  ไชยธวัช                                        ปฏิคม

 ๘. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                      ประชาสัมพันธ์

 ๙. นายปรีชา  ชุ่มใจ                                             วิเทศสัมพันธ์

                        ๑๐. นายบุญตรง  อังสุมาลิน                                    สาราณียกร                       
                        ๑๑. นายสุพจน์  สุโรจน์                                          นิติกร                     
                        ๑๒. น.ส.รำไพ  จรูญเรืองฤทธิ์               
                   บรรณารักษ์

                        ๑๓. ดร.สังวร  พรหมเสน                                         แนะแนวการศึกษา              
                        ๑๔. พ.ต.ท.มนตรี  เหมือนวงษ์ญาติ                             สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์  

                        ๑๕. นายไพรัช  เจริญศิลป์                                        ศาสนกิจ

                        ๑๖. นายธัมมา  อารีราษฎร์                                       สวัสดิการ                          

                        ๑๗. นายสุพุฒิ  สุขเย็น                                            กรรมการ
                        ๑๘. นายสังเวียร  มีเผ่าพงษ์                                      กรรมการ
                        ๑๙. น.ต.ทองสุก  จทัชบุตร                                       กรรมการ

                        ๒๐. น.ส.ปราณี  เทพสำราญ                                      กรรมการ
                        ๒๑. นายณรงค์  บุญสิทธิ์                                          กรรมการ

 

                                                              


                         รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖)

 

 

 ๑. น.อ. (พิเศษ) อ่อน  บุญญพันธ์ ร.น.                       นายก

 ๒. ดร.สังวร  พรหมเสน                                         อุปนายก

 ๓. นายศรีธวัช  ไชยธวัช                                         อุปนายก

 ๔. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                       เลขาธิการ

 ๕. นายคำคูณ  เนาพกาพรหม                                  นายทะเบียน

 ๖. น.ส.รำไพ  จรูญเรืองฤทธิ์                                    เหรัญญิก       

 ๗. นายณรงค์  บุญสิทธิ์                                          ปฏิคม

 ๘. นายนิพนธ์  เสนาพิทักษ์                                      สาราณียกร    

 ๙. นายธัมมา  อารีราษฎร์                                        วิเทศสัมพันธ์

                        ๑๐. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                         ประชาสัมพันธ์                   
                        ๑๑. นายทิพย์  พรสุรัตน์                                          นิติกร                     
                        ๑๒. นายปลิว  อาภาสัตย์                    
                    บรรณารักษ์

                        ๑๓. นายบานเย็น  ลิ้มสวัสดิ์                                      วิชาการ
                        ๑๔. นายสุรพงษ์  ทองนาค                                        สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์  

                        ๑๕. นายแปลก  กรีลพ                                            ศาสนกิจ

                        ๑๖. นายปราโมทย์  ศรีอุทัย                                      สวัสดิการ                          

                        ๑๗. นายสำรวย  มิตรเทวิน                                      กรรมการ
                        ๑๘. นายฟอง  การินทร์                                          กรรมการ
                        ๑๙. นายปรีชา  ธีระศรี                                           กรรมการ

                        ๒๐. นายพร้อม  นัดดา                                            กรรมการ
                        ๒๑. นายเถลิงศักดิ์  จุฬารมย์                                    กรรมการ

 

 

                      รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘)

 

 

 

 ๑. น.อ. (พิเศษ) อ่อน  บุญญพันธ์ ร.น.                      นายก

 ๒. น.อ. (พิเศษ) สิน  อินทร์นะรา                             อุปนายก

 ๓. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                      อุปนายก

 ๔. ผศ.ทรัพย์  ประกอบสุข                                     เลขาธิการ

 ๕. นายปลิว  อาภาสัตย์                                        นายทะเบียน

 ๖. พ.ต.ประชา  ธรรมโชติ                                      เหรัญญิก       

 ๗. นายแปลก  กรีลพ                                           ปฏิคม

 ๘. นายธนวัฒน์  สายประสิทธิ์                                 ประชาสัมพันธ์

 ๙. พ.อ.แสง  สมบุญ                                             วิเทศสัมพันธ์

                        ๑๐. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                        สาราณียกร                       
                        ๑๑. นายทิพย์  พรสุรัตน์                                         นิติกร                     
                        ๑๒. นายคำคูณ  เนาพกาพรหม            
                    บรรณารักษ์

                        ๑๓. นายขวัญใจ  สมรรคนัฏ                                     สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
                        ๑๔. นายเอิบ  พิณเสนาะ                                         ศาสนกิจ       

                        ๑๕. นายวิรัตน์  อุนนาทรวรางกูร                               วิชาการ

                        ๑๖. ร.ต.สมพร  ภูมะธน                                          สวัสดิการ                          

                        ๑๗. นายปราโมทย์  ศรีอุทัย                                     กรรมการ
                        ๑๘. นายจิตร  วัฒนเกษม                                        กรรมการ
                        ๑๙. นายฟอง  การินทร์                                           กรรมการ

                        ๒๐. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                  กรรมการ
                        ๒๑. นายสมโพธิ  แก้ววิชิต                                        กรรมการ

 

 

                      รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐)

 

 ๑.  นายจำรัส  ดวงธิสาร                                       นายก

 ๒.  นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                     อุปนายก

 ๓.  นายอานนท์  ท้าวขุนราชา                                 อุปนายก

 ๔.  รศ.ทรัพย์  ประกอบสุข                                    เลขาธิการ

 ๕.  นายปราโมทย์  ศรีอุทัย                                    นายทะเบียน

 ๖.  พ.ต.ประชา  ธรรมโชติ                                     เหรัญญิก       

 ๗.  พ.อ.แสง  สมบุญ                                            ปฏิคม

 ๘.  นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                       ประชาสัมพันธ์

 ๙.  นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                 วิเทศสัมพันธ์

                        ๑๐. นายขวัญใจ  สมรรคนัฏ                                     สาราณียกร                       
                        ๑๑. นายสุวัฒน์  กำลังหาญ                                      นิติกร                     
                        ๑๒. นายปลิว  อาภาสัตย์                              
          บรรณารักษ์

                        ๑๓. นายวิชัย  งามพรสุขสวัสดิ์                                   สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
                        ๑๔.  ร.อ.สุภาพ  สุภูตะโยธิน                                     ศาสนกิจ       

                        ๑๕.  นายแปลก  กรีลพ                                           สวัสดิการ

                        ๑๖. นายชรินทร์  พงษ์เจริญ                                      กรรมการ                          

                        ๑๗. ร.ท.บรรจบ  บรรณรุจิ                                       กรรมการ
                        ๑๘. นายสุพุฒิ  สุขเย็น                                            กรรมการ
                        ๑๙. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                                       กรรมการ

                        ๒๐. นายวิรัตน์ อุนนาทรวรางกูร                                 กรรมการ
                        ๒๑. ร.ต.สมพร  ภูมะธน                                           กรรมการ

 

 

                      รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒)

 

 ๑. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                      นายก

 ๒. นายสิริ  กลิ่นเกสร                                           อุปนายก

 ๓. รศ.ทรัพย์  ประกอบสุข                                     อุปนายก

 ๔. นายสุวัฒน์  กำลังหาญ                                      เลขาธิการ

 ๕. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                                      นายทะเบียน

 ๖. นายขวัญใจ  สมรรคนัฏ                                     เหรัญญิก       

 ๗. นายปลิว  อาภาสัตย์                                         ปฏิคม

 ๘. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                        ประชาสัมพันธ์

 ๙. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                  สาราณียกร

                        ๑๐. นายณรงค์  บุญสิทธิ์                                         นิติกร           
                        ๑๑. นายคำคูณ  เนาพกาพรหม                                 บรรณารักษ์                       
                        ๑๒. นายอาคม  ทันนิเทศ                              
         สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
                        ๑๓. พ.อ.แสง  สมบุญ                                            ศาสนกิจ       
                        ๑๔.  นายวิรัตน์  อุนนาทรวรางกูร             
                วิชาการ

                        ๑๕.  นายแปลก  กรีลพ                                          สวัสดิการ

                        ๑๖. นายปราโมทย์  ศรีอุทัย                                     กรรมการ                          

                        ๑๗. นายธนวัฒน์  สายประสิทธิ์                                 กรรมการ
                        ๑๘. นายติณณ์  ธรรมนารถ                                      กรรมการ
                        ๑๙. นายเสน่ห์  เขียวมณี                                         กรรมการ

                        ๒๐. นายวิบูลย์  นิยมในธรรม                                    กรรมการ

                                   


                         รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๔)

 

 

 

 ๑. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                      นายก

 ๒. รศ.ทรัพย์  ประกอบสุข                                     อุปนายก

 ๓. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                                      อุปนายก

 ๔. นายสุวัฒน์  กำลังหาญ                                      เลขาธิการ

 ๕. นายประสาท  วรรณทิพย์                                   เหรัญญิก

 ๖. นายคำคูณ  เนาพกาพรหม                                 นายทะเบียน

 ๗. นายธนวัฒน์  สายประสิทธิ์                                 ปฏิคม

 ๘. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                        ประชาสัมพันธ์

 ๙. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                  สาราณียกร

                        ๑๐. นายวิรัตน์  อุนนาทรวรางกูร                               บรรณารักษ์                      
                        ๑๑. นายวรศักดิ์  จันทมิตร                                      วิเทศสัมพันธ์            
                        ๑๒. นายสุรัตน์  สืบเหล่ารบ                                     นิติกร
                        ๑๓. น.อ. (พิเศษ) ประภัสร์  ยั่งยืน ร.น.                        สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์  
                        ๑๔. พ.อ.แสง  สมบุญ                  
                          ศาสนกิจ

                        ๑๕. ดร.พิฑูร  มลิวัลย์                                            วิชาการ

                        ๑๖. นายณรงค์  บุญสิทธิ์                                         สวัสดิการ                

                        ๑๗. นายปราโมทย์  ศรีอุทัย                                      กรรมการ
                        ๑๘. นายติณณ์  ธรรมนารถ                                      กรรมการ
                        ๑๙. นายสมจิตต์  เกตุมณี                                        กรรมการ
                        ๒๐. นายธีรวุฒิ  สาระกิจ                                         กรรมการ

                        ๒๑. นายธรรมนูญ  เครือหงษ์                                    กรรมการ

 

 

                       รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖)

 

 ๑. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                      นายก

 ๒. รศ.ทรัพย์  ประกอบสุข                                     อุปนายก

 ๓. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                                      อุปนายก

 ๔. นายสุวัฒน์  กำลังหาญ                                      เลขาธิการ

 ๕. นายคำคูณ  เนาพกาพรหม                                 เหรัญญิก

 ๖. นายธรรมนูญ  เครือหงษ์                                    นายทะเบียน

 ๗. นายธีรวุฒิ  สาระกิจ                                         ปฏิคม

 ๘. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                        ประชาสัมพันธ์

 ๙. นายณรงค์  บุญสิทธิ์                                          สาราณียกร

                        ๑๐. นายปลิว  อาภาสัตย์                                         บรรณารักษ์   
                        ๑๑. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                  วิเทศสัมพันธ์                      
                        ๑๒. นายประพันธ์  ว่องไว                                        นิติกร
                        ๑๓. น.อ. (พิเศษ) ประภัสร์  ยั่งยืน ร.น.                         สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์  
                        ๑๔. พ.อ.แสง  สมบุญ                  
                          ศาสนกิจ

                        ๑๕. นายวิรัตน์  อุนนาทรวรางกูร                                แนะแนวการศึกษา

                        ๑๖. นายแปลก  กรีลพ                                            สวัสดิการ                

                        ๑๗. นายปราโมทย์  ศรีอุทัย                                      กรรมการ
                        ๑๘. นายติณณ์  ธรรมนารถ                                      กรรมการ
                        ๑๙. นายสุขพัฒน์  สุขสำราญ                                    กรรมการ
                        ๒๐. นายสานิ  ขันทอง                                            กรรมการ

                        ๒๑. นายไชยพร  มาลาอบ                                        กรรมการ

 

 

                       รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘)

 

 ๑. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                      นายก

 ๒. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                                      อุปนายก

 ๓. น.อ. (พิเศษ) ประภัสร์  ยั่งยืน ร.น.                        อุปนายก

 ๔. นายสุวัฒน์  กำลังหาญ                                       เลขาธิการ

 ๕. นายธีรวุฒิ  สาระกิจ                                          เหรัญญิก

 ๖. นายสายทอง  ธรรมโหร                                      นายทะเบียน

 ๗. นายณรงค์  บุญสิทธิ์                                          ปฏิคม

 ๘. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                         ประชาสัมพันธ์

 ๙. นายคำคูณ  เนาพกาพรหม                                  สาราณียกร

                        ๑๐. นายวิรัตน์  อุนนาทรวรางกูร                               บรรณารักษ์   
                        ๑๑. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                  วิเทศสัมพันธ์                      
                        ๑๒. นายประพันธ์  ว่องไว                                        นิติกร
                        ๑๓. พ.อ.ฉลอง  ปรีดาบุญ                                        สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์  
                        ๑๔. พ.อ.แสง  สมบุญ                  
                          ศาสนกิจ

                        ๑๕. นายสุวรรณ์  จินต์ประชา                                   แนะแนวการศึกษา

                        ๑๖. นายนิยม  อาภาสัตย์                                         สวัสดิการ                

                        ๑๗. นายไชยพร  มาลาอบ                                        กรรมการ
                        ๑๘. นายสมบูรณ์  ไอยรางกูร                                    กรรมการ
                        ๑๙. นายสมมาตร  น้อยมะเริง                                   กรรมการ
                        ๒๐. นายปิยะวัฒน์  เพิ่มปรีชา                                   กรรมการ

                        ๒๑. นายบุญศรี  แก้วคำศรี                                       กรรมการ      
                            

 

                       รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐)

 

 

 ๑. นายสังเวียน  ภู่ระหงษ์                                      นายก

 ๒. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                                      อุปนายก

 ๓. น.อ. (พิเศษ) ประภัสร์  ยั่งยืน ร.น.                        อุปนายก

 ๔. นายสุวัฒน์  กำลังหาญ                                      เลขาธิการ

 ๕. นายธีรวุฒิ  สาระกิจ                                         เหรัญญิก

 ๖. นายสายทอง  ธรรมโหร                                     นายทะเบียน

 ๗. นายปรัชญา  นิตินทรางกูร                                  ปฏิคม

 ๘. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                         ประชาสัมพันธ์

 ๙. นายสนิท  สร้อยขัติยา                                       สาราณียกร

                        ๑๐. นายสังเวียร  เมธานุรักษ์                                    บรรณารักษ์   
                        ๑๑. นายพรรษา  พ่วงแตง                                       วิเทศสัมพันธ์                      
                        ๑๒. นายประพันธ์  ว่องไว                                        นิติกร
                        ๑๓. พ.อ. (พิเศษ) ฉลอง  ปรีดาบุญ                             สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์  
                        ๑๔. พ.อ.แสง  สมบุญ                  
                          ศาสนกิจ

                        ๑๕. นายสุวรรณ์  จินต์ประชา                                   วิชาการ

                        ๑๖. นายนิยม  อาภาสัตย์                                         สวัสดิการ                

                        ๑๗. นายสนิท  ศรีสำแดง                                         เผยแผ่ธรรม
                        ๑๘. นางบงกช  ภู่ระหงษ์                                         วัฒนธรรมและประเพณี
                        ๑๙. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                  วิเคราะห์และประเมินผล
                        ๒๐. นายโชค  ไกรเทพ                                            ประสานงาน

                        ๒๑. นายรักษ์ศักดิ์  สถาปัตยานนท์                              กิจกรรมและนิทรรศการ

 

                                                รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒) 

 

                           ๑. นายจำรัส  ดวงธิสาร                                         นายก

                           ๒. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                                      อุปนายก

                           ๓. น.อ. (พิเศษ) ประภัสร์  ยั่งยืน ร.น.                        อุปนายก

                           ๔. นายวิจิตร  สมบัติบริบูรณ์                                  อุปนายก

                           ๕. นายสุวัฒน์  กำลังหาญ                                      อุปนายก       

                          ๖. นายโชค  ไกรเทพ                                             เลขาธิการ                         
                          ๗. นายธีรวุฒิ  สาระกิจ                                         เหรัญญิก       

                           ๘. นายจันทร์  นาคนิศร                                        นายทะเบียน

                           ๙. นายปรัชญา  นิตินทรางกูร                                 ปฏิคม

                        ๑๐. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                       ประชาสัมพันธ์
                        ๑๑. นายสนิท  สร้อยขัติยา                                      สาราณียกร                       
                        ๑๒. นายสังเวียร  เมธานุรักษ์                                   บรรณารักษ์   
                        ๑๓. นายสุนทร  การบรรจง                                     วิเทศสัมพันธ์
                        ๑๔. นายประพันธ์  ว่องไว             
                          นิติกร

                        ๑๕. พ.อ. (พิเศษ) ฉลอง  ปรีดาบุญ                             สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์

                        ๑๖. พ.อ.แสง  สมบุญ                                             ศาสนกิจ       

                        ๑๗. นายสุวรรณ์  จินต์ประชา                                   วิชาการ                  
                        ๑๘. นายนิยม  อาภาสัตย์                                        สวัสดิการ
                        ๑๙. นายสนิท  ศรีสำแดง                                         เผยแผ่ธรรม
                        ๒๐. นายภุชงค์  จันทภุชงคเดช                                  วัฒนธรรมและประเพณี

                        ๒๑. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                  วิเคราะห์และประเมินผล       
                        ๒๒. นายดนสวัสดิ์  ชาติเมธี                                      ประสานงาน                                         
                        ๒๓. นายสายทอง  ธรรมโหร                                    กิจกรรมและนิทรรศการ


                         รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔) 

 

 

                          ๑. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์                                      นายก

                          ๒. นายดนสวัสดิ์  ชาติเมธี                                      เลขาธิการ

                          ๓. นายธีรวุฒิ  สาระกิจ                                         เหรัญญิก

                          ๔. นายสายทอง  ธรรมโหร                                     นายทะเบียน  

                          ๕. นายปรัชญา  นิตินทรางกูร                                 ปฏิคม

                          ๖. นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                        ประชาสัมพันธ์                                          
                         ๗. นายสนิท  สร้อยขัติยา                                       สาราณียกร              
                                         
                         ๘. นายสังเวียร  เมธานุรักษ์                                    บรรณารักษ์                      

                          ๙. ดร. คะนอง  เนินอุไร                                        วิเทศสัมพันธ์
                       ๑๐. นายประพันธ์  ว่องไว                                        นิติกร                              
                       ๑๑. นายยงยุทธ  ธนะปุระ                                       สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์  
                       ๑๒. นายนิยม  อาภาสัตย์                                        ศาสนกิจ                           
                       ๑๓.  นายคล่อง  กล่อมเกลี้ยง                                   วิชาการ                  
                       ๑๔.  พ.อ. (พิเศษ) ฉลอง  ปรีดาบุญ                             สวัสดิการ

                       ๑๕. นายสุนทร  การบรรจง                                      เผยแผ่ธรรม

                       ๑๖. นายจันทร์  นาคนิศร                                        วัฒนธรรมและประเพณี        

                       ๑๗. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์                                  วิเคราะห์และประเมินผล       
                       ๑๘. ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย                                        ประสานงาน
                       ๑๙. นายสมศักดิ์  ดำรงชีพ                                       กิจกรรมและนิทรรศการ
                      

                              

                       รายนามคณะกรรมการบริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗)

 

 

                         ๑.  นายสนิท  ศรีสำแดง                                         นายก

                         ๒.  นายสุนทร  การบรรจง                                       เลขาธิการ

                         ๓.  นายธีรวุฒิ  สาระกิจ                                          เหรัญญิก

                         ๔.  นายสมบัติ  ศีลสาร                                           นายทะเบียน  

                         ๕.  นายนิเวศน์  วงศ์สุวรรณ                                     ปฏิคม

                         ๖.  นายบำรุง  จันทร์เชื้อ                                         ประชาสัมพันธ์                                          
                        ๗.  นายสนิท  สร้อยขัติยา                                        สาราณียกร             
                                         
                        ๘.  นายสังเวียร  เมธานุรักษ์                                     บรรณารักษ์                      

                         ๙.  ดร. คะนอง  เนินอุไร                                         วิเทศสัมพันธ์
                       ๑๐. นายประพันธ์  ว่องไว                                         นิติกร                              
                       ๑๑. นายยงยุทธ  ธนะปุระ                                         สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์  
                       ๑๒. นายแหวน  มะยม                                              ศาสนกิจ                           
                       ๑๓.  นายคล่อง  กล่อมเกลี้ยง                                      วิชาการ                  
                       ๑๔.  นายสมบูรณ์  ดวงสโมสร                                     สวัสดิการ

                       ๑๕. นายอภิชาญ  ปานปรีชา                                       เผยแผ่ธรรม

                       ๑๖. นายสุริวัตร  จันทรโสภา                                       วัฒนธรรมและประเพณี        
                       ๑๗. นายประสิทธิ์  บุตรศรี         
                               วิเคราะห์และประเมินผล       
                       ๑๘. ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย                                          ประสานงาน
                       ๑๙. นายสมพล  ไชยภักดี                                          กิจกรรมและนิทรรศการ

 

 

                               สมัยที่ ๑๕-๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๕)

 

 

                          ๑. พันเอก ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี                             นายก

                          ๒. นายปรัชญา  นิตินทรางกูร                                อุปนายก       

                          ๓. นายโชค  ไกรเทพ                                          อุปนายก

                          ๔. นายสมบูรณ์  ดวงสโมสร                                  อุปนายก                 

                          ๕. นายสุนทร  การบรรจง                                    อุปนายก

                          ๖. พันโท เกรียงไกร  เทพนิมิตร                              กรรมการฝ่ายประสานงาน และรองเลขาธิการ          
                         ๗. นายสนิท  สร้อยขัติยา                                     กรรมการและฝ่ายสาธารณประโยชน์                                                                  ๘. นายสังเวียร  เมธานุรักษ์                                   กรรมการและฝ่ายวิชาการ
                       
                         ๙. นายสมพล  ไชยภักดี                                       กรรมการและฝ่ายกิจกรรมและนิทรรศการ

                       ๑๐. นายยงยุทธ  ธนะปุระ                                      กรรมการและสาราณียกร      
                       ๑๑. นายสมบัติ  ศีลสาร                                         กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ
                       ๑๒. นายธีรวุฒิ  สาระกิจ                                        กรรมการและฝ่ายปฏิคม                 
                       ๑๓. พันเอก ต่อพรต  เจนการ                                  กรรมการและฝ่ายศาสนกิจ               
                       ๑๔. นายแสวง  อาบคำ                                          กรรมการและนายทะเบียน

                       ๑๕. นายนิเวศน์  วงศ์สุวรรณ                                   กรรมการและฝ่ายเผยแผ่ธรรม

                       ๑๖. นายนิเวศน์  วงศ์สุวรรณ                                   กรรมการและบรรณารักษ์
                       ๑๗. ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย
                                      กรรมการและฝ่ายวิเคราะห์ประเมินผลและวิเทศสัมพันธ์
                       ๑๘. พันโท รณชัย  ไวยศรีแสง                                 กรรมการและฝ่ายวัฒนธรรม และประเพณี
                       ๑๙. นายประพันธ์  ว่องไว                                      กรรมการและฝ่ายนิติกร
                       ๒๐. พันเอก มนูญ  พานเงิน                                    กรรมการและฝ่ายเหรัญญิก    
                       ๒๑. พันเอก บุญชู  ศรีเคลือบ                                  กรรมการและเลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมัยที่ ๑๘(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 

                        ๑. นายโชค  ไกรเทพ                                   นายก

                        ๒. พันเอก บุญชู  ศรีเคลือบ                           อุปนายกคนที่ ๑        

                        ๓. นายปรีชา  ดุริยะสาย                               อุปนายกคนที่ ๒

                        ๔. พันเอก ต่อพรต  เจนการ                           อุปนายกคนที่ ๓                 

                        ๕. นายบุญเลิศ  โสภา                                  อุปนายกคนที่ ๔

                        ๖. นายประดิษฐ์  ยาหอม                              กรรมการและนายทะเบียน              
                       ๗. พันโท รณชัย  ไวยศรีแสง                           กรรมการและปฏิคม                   
                       ๘. นายแสน  ชฎารัมย์                                  กรรมการและประชาสัมพันธ์
                       ๙. นายนิเวศน์  วงศ์สุวรรณ                            กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
    
                     ๑๐. นายธรรมรักษ์  สวัสดิ์นะที                          กรรมการและสาราณียกร                   
                     ๑๑. นายจำนงค์  น่วมอิ่ม                                 กรรมการและนิติการ
                     ๑๒. นายสมพล  ไชยภักดี                                 กรรมการและบรรณารักษ์     
                     ๑๓. นายสวัสดิ์  เชียงกา                                   กรรมการและสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์         
                     ๑๔. นายสังเวียร  เมธานุรักษ์                             กรรมการและศาสนกิจ         
                     ๑๕. นายภักดี  น้อยศรี                                    กรรมการและวิชาการ

                     ๑๖. นายแหวน  มะยม                                    กรรมการและสวัสดิการ
                     ๑๗. นายคล่อง  กล่อมเกลี้ยง
                             กรรมการและเผยแผ่ธรรม     
                     ๑๘. นายอินถา  ศิริวรรณ์                                 กรรมการและวัฒนธรรมและประเพณี
                     ๑๙. นายประพันธ์  ว่องไว                                 กรรมการและวิเคราะห์และประเมินผล
                     ๒๐. นายธัญพิสิษฐ์  มากเอียด                            กรรมการและประสานงาน    
                     ๒๑. นายประทีป  เทพยศ                                 กรรมการและกิจกรรมและนิทรรศการ
                     ๒๒. นายทองสุข  วรชิตชัย                                กรรมและเหรัญญิก
                     ๒๓. พันเอก เกรียงไกร  เทพนิมิต                        กรรมการและเลขาธิการ

Visitors: 15,061