ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
ของ
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
และ
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

                   เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรการกุศล  มีอุดมการณ์เผยแผ่ธรรม  ชี้นำความถูกต้อง ปกป้องพระพุทธศาสนา  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๘  โดยการนำของนายประสิทธ กิตติสิทโธ  นายจำรัส ดวงธิสาร
และคณะ ซึ่งเป็นผู้ได้เคยบวชเรียนมาก่อน  แล้วลาสิกขามาเป็นฆราวาส ประกอบอาชีพรับราชการและอาชีพอื่นๆ แตกต่างกันออกไป 

                   ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลาง แม่กองบาลี
สนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดสามพระยา ได้เมตตานุเคราะห์ สนับสนุนและมอบอาคารสถานที่ภายในวัดสามพระยาเป็นที่ตั้งสำนักงานเปรียญธรรม สมาคมฯ และม.ร.ว ศึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๓ ของประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนทั้งข้อคิด ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆพ.ศ.๒๕๒๐ ได้จัดตั้ง
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยขึ้นอีกสถาบันหนึ่ง เพื่อมีส่วนเป็นฐานสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ                  

                                          เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย (สมาคมฯ) มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

                   ๑. ธำรงรักษาและบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา       
                   ๒. ส่งเสริมความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ       
                    ๓. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์     
                   ๔. พิทักษ์ความเป็นธรรมในสังคม      
 
                   ๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
                   ๖. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยใช้สื่อสารมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
                   ๗. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคคล ชุมชนและประเทศชาติตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง        

 

 

มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย (มูลนิธิฯ) มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

                            ๑. เพื่อธำรงรักษาและบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา   
                            ๒. เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางพระพุทธศาสนา   
                              ๓. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ      
                            ๔. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
                            ๕. เพื่อพิทักษ์ความเป็นธรรมในสังคม
                            ๖. เพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย        

                            เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ อันเป็นกุศล เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วัด หมู่บ้าน ชุมชน สถาบันการศึกษา สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากท่านพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ความทราบถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับประชาชนที่ยากจน บริจาคเงินจาก กองทุนสมเด็จย่าเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการการกุศลต่างๆ เป็นต้นว่า การจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ประชาชนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร การจัดหาจักรยานไปมอบให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาไกลจากโรงเรียนในชุมชน การสร้างถังเก็บน้ำ การสร้างห้องน้ำ และห้องสุขาแก่วัดและโรงเรียน การจัดหาทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาถวายพระภิกษุสามเณร และมอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนในชนบทเป็นต้น ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาต ให้เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ โดยใช้คำว่า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อท้ายชื่อสถาบันทั้ง ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๓ ทรงพระราชทานเงิน สำหรับตั้งเป็นทุนมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ และทรงพระราชทานเพิ่มทุนมูลนิธิเป็นประจำปีตลอดมาจนถึงปี ๒๕๓๙ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท(แปดล้านบาทถ้วน)ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ กระทรวงการคลังได้มีประกาศเลขที่ ๕๔๘ รับรองให้มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งท่านพุทธศาสนิกชนที่บริจาคเงินตั้งทุน-เพิ่มทุนมูลนิธิ และให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถาบันทั้ง ๒  อนึ่ง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิฯ ในข้อที่ ๘ มีความว่า ให้ คณะกรรมการเชิญผู้ทรงเกียรติเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ ผู้ตั้งทุนมูลนิธิตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป เป็นกรรมการอุปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ (สำหรับกรรมการที่ปรึกษาให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการที่เชิญ) การบริหารทั้งเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ยึดมั่นตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และปณิธานที่ว่า เผยแผ่ธรรม ชี้นำความถูกต้อง และปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด มีการเลือกตั้งทั้งนายกและอุปนายก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เข้ามาบริหารผลัดเปลี่ยนกันบริหารตามวาระ วาระละ ๒ ปี และต่อมาได้แก้ไขเป็นวาระละ ๓ ปี ซึ่งมีนายก และประธานที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ      

นายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน      
สมัยที่ ๑-๒              นายประสิทธิ               กิตติสิทโธ            (๒ สมัย ๔ ปี)     
สมัยที่ ๒,,๑๒         นายจำรัส                   ดวงธิสาร             (๓ สมัย ๖ ปี)     
สมัยที่ ๔                 นายประเทือง              ไตรทิพย์             (๑ สมัย ๒ ปี)     
สมัยที่ ๕-๖              น.อ(พิเศษ) อ่อน           บุญญพันธุ์ ร.น      (๒ สมัย ๔ ปี)     
สมัยที่ ๗-๑๑            นายสังเวียน                ภู่ระหงษ์             (๔ สมัย ๑๐ ปี)   
สมัยที่ ๑๓               นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์           (๑ สมัย ๒ ปี)     
สมัยที่ ๑๔               ด.ร. สนิท                   ศรีสำแดง            (๑ สมัย ๒ ปี)     
สมัยที่ ๑๕-๑๖-๑๗    พลตรี ไชยนาจ             ญาติฉิมพลี          (๓ สมัย) 
สมัยที่ ๑๘               นายโชค                     ไกรเทพ              (๑ สมัย ๓ ปี)     
สมัยที่ ๑๙               พันเอก(พิเศษ) บุญชู      ศรีเคลือบ            (ปัจจุบัน ๓ ปี)

ประธานมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน    
สมัยที่ ๑                 นายประสิทธิ               กิตติสิทโธ          พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑      
สมัยที่ ๒                 นายมณี                     สามงามยา         พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓      
สมัยที่ ๓                 นายประเทือง              ไตรทิพย์            พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕      
สมัยที่ ๔                 นายประสิทธิ               กิตติสิทโธ           พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗      
สมัยที่ ๕-๑๐            นายจำรัส                   ดวงธิสาร            พ.ศ. ๒๕๒๘-ก.ค.๒๕๓๙  
สมัยที่ ๑๑-๑๖          นายสุพจน์                  วิสุทธิกันต์           พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๑ 
สมัยที่ ๑๗-๑๙          นายสมบัติ                  ศีลสาร               พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน     

หมายเหตุ               ได้แก้ไขข้อบังคับข้อที่ ๗ เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ ระยะเวลาการดำรงอยู่ในตำแหน่งกรรมการจากเดิม ๒ ปี เป็น ๓ ปี
                           สอดคล้องตามข้อบังคับของเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้แก้ไขไปแล้ว

 

การจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการต่างๆ
          การจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการต่าง ๆ ถือว่าเป็นหัวใจของสถาบันทั้งสองแห่ง คณะกรรมการบริหารทุกคณะได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญาจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้ 
         
๑. ทำบุญใหญ่ประจำปี การจัดงานทำบุญใหญ่ประจำปี ทุกปี เพื่อบำเพ็ญทักษิณานุปทาน อุทิศกุศลแก่นักธรรม ธรรมศึกษา เปรียญธรรม และผู้มีอุปการคุณที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อฉลองพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคในสนามหลวง และเพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนเพิ่มทุนและตั้งทุนมูลนิธิ      
          ๒. การรักษาศีล ปฏิบัติธรรม จัดโครงการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปีละ ๔-๕ ครั้ง ตามวัดต่างๆในทุกภาคของประเทศไทย         

          ๓. อบรมศีลธรรม จัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการส่งพระวิทยากรและฆราวาส วิทยากรไปบรรยายธรรม ฝึกมารยาทไทย และบำเพ็ญจิตภาวนา     
          ๔. ธรรมสัญจร จัดโครงการธรรมสัญจร ทั้งใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยการจัดอภิปรายธรรม บรรยายธรรม และเสวนาธรรม ทั้งในวัด สถาบันการศึกษา บริษัท และองค์กรต่างๆ ที่เชิญมาปีละ ๑๒ ครั้ง    
          ๕. เลือกนักธรรมและเปรียญธรรมดีเด่น จัดการคัดเลือกนักธรรมและเปรียญธรรมดีเด่นประจำปี โดยการแบ่งคัดเลือกออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทนักธรรมและเปรียญธรรมดีเด่นสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาขาการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำเข้าพระราชทานโล่และรางวัล     
          ๖. ถวายความรู้พระบวชใหม่ จัดโครงการถวายความรู้แก่พระนวกะ (พระบวชใหม่) ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการถวายความรู้แก่พระนวกะ
ทุกวันโกนใหญ่ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) ของทุกเดือนตามหน่วยอบรมเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา    
          ๗. ร่วมงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชาของทุกปี คือการจัดนิทรรศการ โต๊ะหมูบูชา การอภิปรายธรรม การบรรยายธรรม การโต้วาที และการทำบุญตักบาตร ณ ปริมณฑลท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
          ๘. จัดรายการธรรมะ ทางเดินทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐- ๑๗.๓๐ น.ทางสถานีวิทยุกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ คลื่น A.M. ๙๖.๓ โดยนายสมบัติ ศีลสาร ประธานมูลนิธิฯ 
เป็นผู้ดำเนินรายการ (ยุติรายการไปแล้ว)      
          ๙. ทำวารสาร "ทางเดิน" เป็นวารสาร  3 เดือน เพื่อเผยแผ่ธรรม ชี้นำความถูกต้อง ปกป้องพระพุทธศาสนา เป็นสื่อกลางของชาวพุทธ และสร้างจุดเข้าใจอันดี ระหว่างศาสนา กำหนดออกปีละ ๔ ฉบับ ฉบับละ ๔,๐๐๐ เล่ม ๓ เดือนต่อ ๑ ฉบับ โดยจัดส่งให้แก่สมาชิกวารสารทางเดิน ถวายพระเถรานุเถระ ในโอกาสต่างๆ และมอบเป็นธรรมบรรณาการแก่ผู้มีอุปการคุณ
          ๑๐. ถวายสังฆทาน จัดบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ในวันที่ ๙ มิถุนายน และบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอุทิศกุศลแก่ นายบัญชา ล่ำซำ
ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันทั้ง ๒ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี ฯลฯ

          ๑๑. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  และแนะนำให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่วัด  องค์การกุศล  สมาชิก และบุคคลทั่วไป    
          ๑๒. ให้คำปรึกษาการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   แก่องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไป  เช่น พิธีทำบุญวันเกิด  พิธีบรรพชาอุปสมบท  พิธีทำบุญหรือบำเพ็ญกุศลผู้เสียชีวิต  และพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น

          ๑๓. บำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิฯในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ๑๘ กรกฎาคม

ถ้อยแถลงของนายประสิทธ  กิตติสิทโธ
ผู้ก่อตั้งและนายกเปรียญธรรมคนแรก

                    ด้วยมโนสุจริตน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  ผมขอปฏิญาณต่อฟ้าดินว่า  จะร่วมกันบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทยนี้  ด้วยความซื่อสัตย์  และเสียสละจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่                  

                   แต่การเสียสละใด ๆ เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่แล้วมา  เพื่อก่อตั้งเปรียญธรรมสมาคม  ก็ยังสู้การเสียสละของท่านเจ้าคุณพระธรรมปัญญาบดีที่กรุณามอบสถานที่ตั้งสมาคมให้หาได้ไม่  ผมมีความรู้สึกประทับใจและอบอุ่นใจเหมือนมีเงินล้านอยู่ในมือ

          ถ้าเพื่อนฝูง  ผู้ที่เคารพนับถือ  และผู้มีความเห็นร่วมกัน  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน  ช่วยกันสนับสนุนโดยปราศจากอคติและลังเลใจด้วยความสามัคคีทั้งกำลังกาย กำลังความคิด  และกำลังทรัพย์แล้ว  วันหนึ่งข้างหน้าสมาคมนี้อาจเป็น Atlas  และ Atix ดังเทพนิยายของกรีกก็ได้

          ย่อมเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า  องค์การทุกองค์การจะเจริญรุ่งเรืองตามวัตถุประสงค์ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัย ๔ อย่าง คือ -:

        ๑. Man                   คนดีมีฝีมือเหมาะกับงานและเสียสละ        
        ๒.
Money              เงินที่ต้องใช้สอย      
        ๓.
Material           วัสดุเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน
        ๔.
Management  การจัดงานหรือบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และรวดเร็ว  ตามหลักวิชาการบริหารงานบุคคล

          ฉะนั้น  ผมจึงขอวิงวอนเพื่อนฝูง  ผู้ที่เคารพนับถือ  และผู้มีความเห็นร่วมกันทุกท่านได้โปรดให้ความร่วมมือ  และยึดหลักธรรมที่ว่า

                                                          สัจจะ      สัตย์ซื่อนี้         ควรคนึง    
                                                          ทมะ       ข่มจิตตรึง        แน่นไว้                
                                                          ขันติ        อดทนถึง          ทุกข์เท่า  เรานา    
                                                           จาคะ      สละให้            แบ่งบ้าง  พอควร

                                                                             ประสิทธ   กิตติสิทโธ   

                                                                             ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๑๘    

 

สมัยที่ ๑๙(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
                                                                  

 

 ๑.  พันเอก(พิเศษ)บุญชู  ศรีเคลือบ                            นายก

 ๒.  นายบุญเลิศ  โสภา                                           อุปนายกคนที่ ๑

 ๓.  นายประพันธ์  ว่องไว                                        อุปนายกคนที่ ๒

 ๔.  นายวิชัย  ธรรมเจริญ                                        อุปนายกคนที่ ๓

 ๕.  นายสังเวียร  เมธานุรักษ์                                    อุปนายกคนที่ ๔

 ๖.  นายคล่อง  กล่อมเกลี้ยง                                     กรรมการและเลขาธิการ

 ๗.  นายจำนงค์  น่วมอิ่ม                                         กรรมการและนายทะเบียน

 ๘.  นายประดิษฐ์  ยาหอม                                       กรรมการและเหรัญญิก

 ๙.  นายทองสุข  วรชิตชัย                                       กรรมการและปฏิคม

๑๐. นายมงคล  ทองชัย                                           กรรมการและประชาสัมพันธ์

๑๑. นายสุทธิพงษ์  ศรีวิชัย                                        กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

๑๒. นายซุย  กำลังงาม                                            กรรมการและสาราณียกร

                        ๑๓. นายฉลอง  ช่วยธานี                                         กรรมการนิติการ
                        ๑๔. นายไสว  เธียรทิวากร                                       กรรมการและกิจกรรมและนิทรรศการ

                        ๑๕. นายสุจินต์  แก้วบัว                                         กรรมการและสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์

                        ๑๖. พันเอกวิสิทธิ์  วิไลวงศ์                                      กรรมการและศาสนกิจ

                        ๑๗. นายประภาส  แก้วสวรรค์                                  กรรมการและวิชาการ

                        ๑๘. นายพีระพรหม  ฐิติวร                                       กรรมการและสวัสดิการ

                        ๑๙. พันเอก เสน่ห์  เขียวมณี                                     กรรมการและเผยแผ่ธรรม

                        ๒๐. พันเอก รณชัย  ไวยศรีแสง                                  กรรมการและวัฒนธรรมประเพณี

                        ๒๑. นายดวงแก้ว  ธรรมศิริ                                      กรรมการและวิเคราะห์และประเมินผล
                        ๒๒. นายสวัสดิ์  เชียงกา                                          กรรมการและประสานงาน
                        ๒๓. นายสมพล  ชัยภักดี                                          กรรมการและบรรณรักษ์
ประชาสัมพันธ์

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเปรียญธรรม
                                                                  

 

                         พ.ท.ผ.ศ.สมชาย  ภูมีภักดี                                        หัวหน้าสำนักงาน

                         แม่ชีจันทร์ทิพย์  ศรีวงษ์                                          เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

ประธานอุปถัมภ์

พระพรหมดิลก (เอื้อน  หาสธมฺโม ป.ธ.๙ PH.D)
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา

 

ประธานที่ปรึกษา

                                              พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ. ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)

ที่ปรึกษา

                       ๑. นายสุพจน์  วิสุทธิกันต์          ๕.  นายณัฐธนนท์  ชำนาญศรีสินเพชร  
                       ๒. พันตรีประชา  ธรรมโชติ         ๖. นายสุนทร  การบรรจง                           
                       ๓. นายสนิท  ไชยวงศ์คต            ๗. นางภิญญดาพัชญ์ ชำนาญศรีสินเพชร        
                       ๔. นายสมบูรณ์  ไอยรางกูร         ๘. นางสาวสิทธิณี  กิตติสิทโธ

คณะกรรมการ

                               ๑.  นายสมบัติ     ศีลสาร                                ประธานกรรมการ 

                         ๒.  นายปรีชา  ดุริยะสาย                                  รองประธาน
                         ๓.  นางธารทิพย์  สุพันธุ์วณิช                             รองประธาน 
                                                                 
                         ๔.   พันเอก (พิเศษ) บุญชู  ศรีเคลือบ                    รองประธาน

                         
๕.  ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศ์ดีพร้อม                    รองประธาน
                         ๖.  นายประพันธ์  ว่องไว                                   รองประธาน

                         ๗.  ดร.สมภพ   ระงับทุกข์                                  กรรมการ 

                         ๘.  นายทองสุข  วรชิตชัย                                   กรรมการ

                         ๙.  นายสวัสดิ์  เชียงกา                                      กรรมการ 

                       ๑๐.  นางบุญสม  แสงทับสอน                                กรรมการ

                       ๑๑.  นายประเวศ  เพียรธรรม                                กรรมการ 

                       ๑๒.  นายสวรรค์  แสงบัลลังค์                                กรรมการ

                       ๑๓.  นายสำรวย  นักการเรียน                               กรรมการ 

                       ๑๔.  พลโทหญิง คนึงนิจ  พึ่งแย้ม                            เหรัญญิก  

                       

 

รายนามกรรมการอุปถัมภ์
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 

 

      ที่           ชื่อ/นามสกุล                                             ทุนที่                                             จำนวนเงิน

      ๑.  พระพุทธวรญาณ (มงคล) วัดประยุรวงศ์ กทม.              ๔๑๖                                           ๑,๐๓๑,๐๐๐

       ๒.  พระวิสุทธาธิบดี  (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศน์ กทม.          ๒๖๖                                              ๑๐๑,๕๐๐
       ๓.  พระพรหมคุณาภรณ์ (เจียม)                                   
             วัดโสธร จ. ฉะเชิงเทรา                                         ๓๔๑                                              ๕๑๗
,๑๗๐
       ๔.  คุณประยูรศรี
   ล่ำซำ                                            ๒๘๗                                              ๑๓๐,๐๐๐                  
       ๕.  หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ ล่ำซำ                              ๖๐๕                                              ๑๖๒,๕๐๐
       ๖.  หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ ล่ำซำ                              ๖๔๐                                              ๔๕๐,๐๐๐
       ๗.  หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ ล่ำซำ                              ๗๓๖                                              ๑๐๐,๐๐๐
       ๘.  คุณสุภร  โหตระกิตย์                                            ๕๐๔                                              ๑๑๘,๕๐๐

       ๙.  สาธุชนทั่ว ๆ ไป (อนุสรณ์สมเด็จย่า)                          ๔๖๕                                                ๑๒๖,๐๔๐
    ๑๐.  การกุศลสมเด็จย่าและประชาชน                               ๔๐๑                                             ๕,๑๖๘,๗๕๐

     ๑๑. การกุศลสมเด็จย่า                                                 ๓๔๐                                              ๘๒๙,๘๓๐
     ๑๒. วัดฉิมทายกาวาส บางกอกน้อย กทม.                          ๔๔๘                                               ๒๐๘,๕๐๐
     ๑๓. ทุนมูลนิธิคุณโสภี  หอมวงศ์                                      ๘๔๙                                               ๑๗๒,๐๐๐
     ๑๔. คุณประโพธ  เผือกวัฒนะ                                        ๕๓๑                                                ๑๐๓,๓๐๐

     ๑๕. คุณวิระจิตต์  วนรักษ์                                             ๖๙๓                                                ๑๘๓,๐๐๐
     ๑๖. คุณชุติมา  กาญจนวงศ์                                           ๔๓๖                                                ๒๒๕,๐๒๐

     ๑๗. คุณสงวน  สกุลพานิช                                             ๔๒๐                                                ๑๐๐,๐๐๐
     ๑๘. พันเอกสารัตถ์  ไพรินทร์                                          ๔๔๔                                                ๑๐๐,๐๐๐
     ๑๙. คุณชัยพัฒน์  จารุจินดา                                           ๘๖๑                                                ๑๐๐,๐๐๐
     ๒๐. แพทย์หญิงเย็นจิตต์  ทองสมบุญ                                ๑๑๖๒                                               ๑๐๐,๐๐๐                  

    

 

หมายเหตุ  ผู้บริจาคเงินตั้งทุนมูลนิธิฯ สะสมถึงปัจจุบันมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐บาท   
                  เป็นกรรมการอุปถัมภ์ ตามข้อบังคับมูลนิธิปธส. ข้อที่  ๘
  กำหนดไว้

 

 

 

Visitors: 4,525