เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 18 มี.ค. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.1-2 จนถึงระดับ ป.ธ.9 และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมีพระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว 

            จนกระทั่ง คณะกรรมการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ได้ตรวจทานความถูกต้องจนเสร็จเรียบร้อย พระพรหมโมลี ประกอบพิธีสวดมนต์ ต่อจากนั้น พระพรหมดิลก รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวรายงานจำนวนสถิติผู้เข้าสอบเปรียญธรรมต่อแม่กองบาลีสนามหลวง 

พระพรหมโมลี กล่าวสัมโมทนียกถาปิดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ ว่า “ผลการสอบประโยค ป.ธ.9 ปีนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และที่สร้างความปลื้มใจให้กรรมการตรวจข้อสอบในครั้งนี้ คือ พระมหาพงศ์ศิริ ปัญญาวชิโร วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ที่สามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม ซึ่งถือเป็นรูปแรกในรอบหลายปี เพราะตั้งแต่อาตมาเข้ามาทำงานเป็นเลขานุการแม่กองบาลีฯ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่กองบาลีฯ ก็เป็นเวลากว่า 20 ปี เคยเจอพระภิกษุ-สามเณรที่ทำข้อสอบประโยค ป.ธ.9 ได้คะแนนเต็มเพียง 5 รูปเท่านั้น” 

               พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ได้อ่านรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ผลปรากฏว่า มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 จำนวน 28 รูป เทียบกับผลสอบเมื่อปี 2559 ที่มีผู้สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 44 รูป ลดลงจากปีก่อน 16 รูป 

สำหรับปี พ.ศ.2560 มีสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวนทั้งสิ้น 3 รูป ขณะเดียวกัน วัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด มี 3 วัด สอบได้ 3 รูป คือ วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดปากน้ำภาษีเจริญ และวัดอรุณราชวราราม 

ส่วนรายชื่อผู้สอบประโยคบาลี สนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2559 มีดังนี้
1.พระมหาสมพร ธัมมทีโป วัดชนะสงคราม

2.พระมหาอุทัย เตชธัมโม วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

3.พระมหาสมพงษ์ กิตติปัญโญ วัดเทพลีลา

4.พระมหากฤษฎา ปุณณชิ วัดสร้อยทอง

5.พระมหากิตติศักดิ์ สารเวที วัดสุทัศนเทพวราราม

6.พระมหาวัฒนา ธัมมานุสารี วัดสุทัศนเทพวราราม

7.พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตติเมธี วัดสุทัศนเทพวราราม

8.พระมหาฐานันดร์ สุทธิญาโณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

9.พระมหาปรีชา กิตติเมธี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

10.พระมหาอภิชาติ อภิชาโต วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

11.พระมหาพีระพงษ์ วิญญุวังโส วัดโมลีโลกยาราม

12.พระมหาเปรม เขมโก วัดอรุณราชวราราม

13.พระมหาสุวรรณ สุวัณณรังสี วัดอรุณราชวราราม

14.พระมหาพันนา วชิราลังกาโร วัดอรุณราชวราราม

15.พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

16.พระสมพร ป. ยโสธโร วัดเสนาสนาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา

17.พระมหาริก เปมิโก วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ธ)

18.พระมหาสิริวัง ปัญญาวุฑโฒ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

19.สามเณรนพรุจ พันธุ์เปี่ยม วัดจองคำ จ.ลำปาง

20.สามเณรวิภู เยี่ยมชื่น วัดจองคำ จ.ลำปาง

21.สามเณรจักรพงศ์ คำยอดใจ วัดศรีมูลเรือง จ.เชียงใหม่

22.พระมหาวีระนิต อภิธัมโม วัดนาหลวง จ.อุดรธานี

23.พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส วัดบูรพาพิทยาราม จ.จันทบุรี

24.พระมหาวุฒิพงษ์ กิตติปัญโญ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

25.พระมหากิตติ กิตติโก วัดธัญวารี จ.สุพรรณบุรี

26.พระมหาพงศ์ศิริ ปัญญาวชิโร วัดเขาวัง จ.ราชบุรี

27.พระมหาทิวา กัมมสุทโธ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

และ 28.พระมหาปริทัศน์ วรกิจโจ วัดเขื่อนเพชร จ.เพชรบุรี 

            สำหรับสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นนาคหลวง อุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ 

             ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ ป.ธ.9 มีผู้สอบได้ 28 รูป, ป.ธ.8 มีผู้สอบได้ 59 รูป, ป.ธ.7 มีผู้สอบได้ 109 รูป, ป.ธ.6 มีผู้สอบได้ 218 รูป, ป.ธ.5 มีผู้สอบได้ 189 รูป, ป.ธ.4 มีผู้สอบได้ 320 รูป, ป.ธ.3 มีผู้สอบได้ 732 รูป และ ป.ธ.1-2 มีผู้สอบได้ 1,344 รูป รวมผู้สอบได้ 2,999 รูป

Visitors: 10,112